Dziś imieniny: Andrzeja Jedrzeja Jutro: Brunona Paschalisa

Długie Stare, dnia 19 marca 2015 roku

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Promocji, Rozwoju Szkoły i Wsi Długie Stare w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach . (Dz. U. z 1989r. Nr 20, poz. 104  zm. Dz. U. z 1990r. Nr 14 poz. 86).
 3. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie …
 4. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 2.

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, a w szczególności teren  województwa wielkopolskiego, oraz gminy Święciechowa. Nie wyklucza to współpracy z instytucjami i organizacjami zagranicznymi.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Długiem Starem (wieś).

§ 4.

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i instytucji o podobnych celach i sposobach ich realizacji, jak również podejmować z nimi współpracę.

§ 5.

 1. Stowarzyszenie może używać podłużnej pieczęci zawierającej nazwę  Stowarzyszenia.


 § 6.

 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Stowarzyszenie do niektórych prac może zatrudniać pracowników na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 7.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność humanitarną charytatywną.


Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 8.


Celem głównym działania Stowarzyszenia jest rozwijanie i wspieranie działań edukacyjnych, kulturalnych, wychowawczych i zdrowotnych na rzecz dzieci oraz społeczności lokalnej. w tym w szczególności:

 1. Podejmowanie działań na rzecz edukacji, oświaty i wychowania.
 2. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz uczniów w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.
 3. Podejmowanie działań na rzecz uczniów niepełnosprawnych.
 4. Wspomaganie organizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
 5. Wspomaganie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu.
 6. Upowszechnianie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w środowisku.
 7. Upowszechnianie: turystyki, ekologii, ochrony środowiska, dziedzictwa przyrodniczego i historycznego.
 8. Promowanie kreatywnych uczniów, nauczycieli, wychowanków, rodziców, działaczy społecznych, mieszkańców wsi.
 9. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 10. Wypoczynek dzieci i młodzieży.

§ 9.

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

 1. Zrzeszanie osób fizycznych i prawnie  akceptujących program Stowarzyszenia.
 2. Organizowanie, współorganizowanie imprez naukowych, kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjno- sportowych,  spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez integrujących dzieci, młodzież i ich rodziców.
 3. Współdziałanie z organami państwa, samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi, jednostkami samorządu.
 4. Współdziałanie z organami szkoły, instytucjami, organizacjami pokrewnymi, stowarzyszeniami, fundacjami krajowymi lub zagranicznymi.
 5. Współdziałanie z instytucjami mającymi wpływ na rozwój dydaktyczny, wychowawczy, opiekuńczy uczniów.
 6. Dokumentowanie współczesności i przeszłości szkoły.
 7. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 8. Inicjowanie i realizowanie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju naukowego, wychowawczego i materialnego szkoły.
 9. Działania na rzecz rozwoju gminy Święciechowa,
 10. Organizowanie spotkań informacyjno-edukacyjnych, wycieczek krajoznawczych oraz wystaw, konkursów i prezentacji związanych tematycznie z działalnością statutową Stowarzyszenia.
 11. Współdziałanie w zakresie realizacji zadań statutowych z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz stowarzyszeniami i fundacjami o zbieżnych celach i zadaniach.
 12. Podejmowanie działań wspierających różne formy inicjatyw kulturalnych, turystycznych i  ekologicznych oraz inicjowanie form samoorganizacji społeczności lokalnej.
 13. Pozyskiwanie sponsorów wspierających przedsięwzięcia statutowe Stowarzyszenia.
 14. Aktywny udział członków Stowarzyszenia w realizacji przedsięwzięć w zakresie rozwoju kultury, sztuki, turystyki, ekologii i szeroko rozumianego rozwoju środowiska lokalnego.
 15. Uczestnictwo w konferencjach, zjazdach i szkoleniach dotyczących tematyki zbieżnej z zakresem działalności Stowarzyszenia.
 16. Włączanie się w inne działania służące realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
 17. Tworzenie bazy umożliwiającej realizację zadań statutowych Stowarzyszenia.
 18. Realizację zadań statutowych w oparciu o wolontariat jako formę aktywnego udziału osób wspierających działalność Stowarzyszenia.
 19. Prowadzenie  akcji charytatywnych.
 20. Inicjowanie i organizowanie ofiarności publicznej oraz  uczestniczenie w działaniach społeczno-gospodarczych zmierzających do rozwoju środków materialnych, technicznych i organizacyjnych służących dobru Stowarzyszenia.
 21. Prowadzenie akcji reklamowych i informacyjnych.
 22. Inne działania służące realizacji celów statutowych.  

Rozdział III
Członkowie - prawa i obowiązki

§ 10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych;
 2. członków wspierających;
 3. członków honorowych.

§ 11.

 1. Liczba członków Stowarzyszenia musi wynosić co najmniej 15 osób.
 2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy albo cudzoziemcy, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz niepozbawieni praw publicznych.

§ 12.

 1. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie (a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania niniejszego statutu), która:
  - złoży deklarację członkowską.
  - uzyska poręczenie dwóch członków Stowarzyszenia.
  - akceptuje cele statutowe Stowarzyszenia,
  - deklaruje czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia.
 3. Nabycie praw członka zwyczajnego następuje przez uchwałę Zarządu Stowarzyszenia poprzedzoną złożeniem pisemnej deklaracji członkowskiej.
  Członek zwyczajny ma prawo:
  1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.
  2. Uczestniczyć z prawem głosu w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
  3. Zgłaszać wnioski, postulaty, opinie we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia i realizacji celów statutowych.
  4. Uczestniczyć we wszelkiego rodzaju zjazdach, spotkaniach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia.
  5. Korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia.
  6. Legitymować się przynależnością do Stowarzyszenia
  7. Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 

  Do obowiązków członka zwyczajnego należy :
  1.  Przestrzeganie postanowień statutu, wewnętrznych regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. Dbanie o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.
  3. Regularne opłacanie składek członkowskich, w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
  4. Aktywnie uczestniczyć w działaniach służących realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 13.

 1. Członkiem wpierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna albo prawna, która wspomaga albo ma zamiar wspomagać realizację celów Stowarzyszenie merytorycznie, rzeczowo lub finansowo.
 2. Przyjęcia do Stowarzyszenia członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu Stowarzyszenia po podpisaniu przez kandydata na członka wspierającego Stowarzyszenia deklaracji, określającej warunki świadczenia pomocy, a także prawa i obowiązki członka wspierającego.

  Członek wspierający ma prawo:
  1.  Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
  2. Brać udział w obradach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym. Członek wspierający ma prawo zgłaszać wnioski, zastrzeżenia oraz sugestie do władz Stowarzyszenia dotyczące działań podejmowanych przez Stowarzyszenie.
  3. Członek wspierający zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

 § 14.

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która w szczególny sposób zasłużyła się dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Status członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
 3. Członek honorowy Stowarzyszenia posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego Stowarzyszenia, z wyłączeniem biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 4. Członek honorowy Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 15.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  a. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.
  b. Śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka,
  c. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
  d. Wykreślenia przez Zarząd, jeżeli wykonywanie obowiązków statutowych nie jest możliwe z przyczyn niezależnych,
  e. Podjęcia uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia z powodu:
  - nie opłacania składek członkowskich przez okres co najmniej 12 miesięcy, pomimo wystosowania pisemnego upomnienia,
  - utraty bądź ograniczenie zdolności do czynności prawnych,
  - prawomocnego orzeczenia wobec skazanego członka Stowarzyszenia środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych,
  - działania na szkodę Stowarzyszenia,
  - uporczywego nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia,
  - notorycznego braku udziału w pracach Stowarzyszenia,
  - na pisemny wniosek dwóch członków Stowarzyszenia, z ww. powodów.
 2. Członkowi wykluczonemu ze Stowarzyszenia przysługuje w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenie rozpatruje powyższe odwołanie na najbliższym zebraniu. Stanowisko Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w przedmiocie odwołania jest ostateczne.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 16.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem.
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem.
 3. Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją

§ 17.

 1. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przy udziale 50% uprawnionych do głosowania + 1.
 2. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy kolejne kadencje.

Walne Zebranie

§ 18.

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Biorą w nim udział:
  a) Z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni.
  b) Z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 2. W Walnym Zebraniu mogą brać udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Każdy zwyczajny członek Stowarzyszenia dysponuje jednym głosem.
 3. Walne Zebranie może być zwyczajne albo nadzwyczajne. Walne zebranie zwyczajne jest zebraniem sprawozdawczo-wyborczym.
  a) Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na cztery lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. W przypadku braku 50 % +1 członków w pierwszym terminie, zwołuje się Walne Zebranie w drugim terminie, który może być w odstępie 1 godzinnym od pierwszego. W takim przypadku podjęte uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
  b) Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia
  - wniosek, o którym mowa w ust. powyżej powinien określać sprawy, które mają zostać rozpatrzone przez nadzwyczajne Walne Zebranie.
  - Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty doręczenia wniosku Zarządowi.
 4. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący. Walne Zebranie każdorazowo, przez aklamację, dokonuje wyboru Przewodniczącego. W braku jednomyślności Przewodniczącym ustanawia się Prezesa bądź członka Zarządu.
 5. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania chyba że statut lub przepisy obowiązującego prawa stanowią inaczej.
 6. Głosowanie nad uchwałami jest jawne. Wniosek o utajnienie głosowania nad uchwałą musi być przyjęty przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów. 
 7. W razie równego rozłożenia głosów, decydujące znaczenia ma głos Przewodniczącego.
 8. Walne Zebranie może odbyć się bez formalnego zwołania, w przypadku gdy wszyscy członkowie Stowarzyszenia są obecni i żaden z nich nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zebrania.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. Uchwalanie kierunków działalności statutowej i zarobkowej Stowarzyszenia.
 2. Ustalanie wysokości składki członkowskiej.
 3. Wybór prezesa i członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej oraz członków Sądu Koleżeńskiego.
 4. Powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji.
 5. Podejmowanie uchwały w przedmiocie powołania przez Stowarzyszenie innych organizacji albo przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji.
 6. Opiniowanie i rozpatrywanie wniosków Komisji.
 7. Rozpatrywanie sprawozdań Stowarzyszenia, których sporządzanie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
 8. Rozpatrywanie odwołań członków albo kandydatów na członków Stowarzyszenia od uchwał Zarządu.
 9. Podejmowanie uchwał w przedmiocie bilansu rocznego.
 10. Podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
 11. Podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu.
 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 13. Nadawanie godności członka honorowego.
 14. Uchwalanie regulaminów.
 15. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 19.

 1. Zarząd jest powołany do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
  Zarząd składa się z 4 osób (w tym: Prezesa, Wiceprezesa, skarbnika, sekretarza).  
  Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo – zarządzającym Stowarzyszenia i
  działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków.
  Zarząd działa w oparciu o stałą siedzibę Stowarzyszenia.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. Zarząd może dokonać podziału funkcji pomiędzy swoich członków. Zarząd może uchwalić regulamin, w którym określi szczegółową organizację oraz tryb pracy Zarządu.
 4. Do kompetencji Zarządu należy:
  a) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,
  b) realizacja celów statutowych Stowarzyszenia,
  c) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  d) sporządzanie planów pracy i budżetu,
  e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  f) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  h) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  i) przyjmowanie i skreślanie członków,
  j) sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności stowarzyszenia z podaniem ich do publicznej wiadomości,
  k) przekazywanie powyższych sprawozdań ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego
  l) Zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania, podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia i skreślenia członka,
  m) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnienie członka z obowiązku opłacania składek członkowskich,
  n) wybór członków honorowych,
  o) przyjmowanie członków wspierających Stowarzyszenie,
  p) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
  q) podejmowanie decyzji nabycia lub zbycia ruchomości i nieruchomości,
  r) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
  s) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,
  t) ustanowienia pełnomocników Stowarzyszenia,
  u) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 5. Członkowie Zarządu powoływani, zawieszeni w obowiązkach oraz odwoływani są w drodze uchwały Walnego Zebrania.
 6. Kadencja członka Zarządu trwa 4 lata.
 7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 8. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. O terminie, miejscu i porządku obrad wszyscy członkowie Zarządu muszą być powiadomieni telefonicznie lub poprzez wywieszenie ogłoszenia w ogólnodostępnym miejscu publicznym co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
 9. Posiedzenie Zarządu może być zwołane na wniosek każdego z członków Zarządu, przy czym powinno odbyć się w terminie miesiąca od daty doręczenia wniosku Prezesowi. Wniosek powinien określać sprawy, które mają być przedmiotem posiedzenia Zarządu.
 10. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy urzędujących członków Zarządu.
 11. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że członkowie Zarządu zgodnie postanowią o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 12. W razie równego rozłożenia głosów, decydujące znaczenie ma głos Prezesa.
 13. Mandat członka Zarządu wygasa:
  a. W razie rezygnacji z członkostwa w Zarządzie – z dniem dostarczenia stosownego oświadczenia Prezesowi Zarządu, w przypadku gdy rezygnacja dotyczy Prezesa Zarządu – z dniem dostarczenia stosownego oświadczenia innemu członkowi Zarządu.
  b. W razie śmierci członka Zarządu.
  c. W razie odwołania przez Walne Zebranie.
  d. W razie upływu kadencji na jaką został powołany.
  e. W razie utraty bądź ograniczenia zdolności do czynności prawnych.
  f. W razie prawomocnego orzeczenia wobec skazanego członka Stowarzyszenia środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych.
 14. W razie, gdy skład Zarządu w czasie trwania kadencji ulegnie zmniejszeniu. Uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Zarządu.
 15. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia uprawnionych jest co najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 16. Do składania oświadczeń woli w innych sprawach Stowarzyszenia uprawnionych jest co najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Komisja rewizyjna

§ 20.

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli i nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
 2. W zakresie kontroli i nadzoru Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi, a swoje sprawozdania składa na Walnym Zebraniu Członków.
 3. Komisja składa się z członków w liczbie 3 członków.  Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.
 4. Członkowie Komisji powoływani, zawieszeni w obowiązkach oraz odwoływani są w drodze uchwały Walnego Zebrania.
 5. Kadencja członka Komisji trwa 4 lata.
 6. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 7. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący Komisji. O terminie, miejscu i porządku obrad wszyscy członkowie Komisji muszą być powiadomieni telefonicznie co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
 8. Posiedzenie Komisji może być zwołane na wniosek każdego z członków Komisji, przy czym powinno odbyć się w terminie miesiąca od daty doręczenia wniosku przewodniczącemu Komisji. Wniosek powinien określać sprawy, które mają być przedmiotem posiedzenia Komisji.
 9. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy urzędujących członków Komisji.
 10. Uchwały Komisji zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że członkowie Komisji zgodnie postanowią o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 11. W razie równego rozłożenia głosów, decydujące znaczenie ma głos przewodniczącego Komisji.
 12. Do kompetencji Komisji należy:
  a) żądanie od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia.
  b) nadzór nad bieżącą gospodarką finansową stowarzyszenia w zakresie podpisanych umów, wygranych konkursów, wykonywania zadań zleconych, itp.,
  c) kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  d) żądanie od członków Stowarzyszenia i Zarządu pisemnych lub ustnych wyjaśnień w związku z prowadzoną kontrolą,
  e) żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
  f) zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd,
  g) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu,
  h) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
  i) uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
  j) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
  k) członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
  - być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
  - być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo  umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  - otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
 13. Mandat członka Komisji wygasa:
  a. w razie rezygnacji z członkostwa w Komisji – z dniem dostarczenia stosownego oświadczenia Prezesowi Zarządu.
  b. w razie śmierci członka Komisji.
  c. w razie odwołania przez Walne Zebranie.
  d. w razie upływu kadencji na jaką został powołany.
  e. w razie utraty bądź ograniczenie zdolności do czynności prawnych.
  f. w razie prawomocnego orzeczenia wobec skazanego członka Stowarzyszenia środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych.
 14. W razie, gdy skład Komisji w czasie trwania kadencji ulegnie zmniejszeniu, uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Komisji. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Komisji.


Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 21.

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią : nieruchomości, ruchomości i dochody z praw majątkowych.
 2. Na majątek Stowarzyszenia składają się:
  a. Składki członkowskie.
  b. Darowizny.
  c. Środki z zapisów i spadków.
  d. Środki z funduszy publicznych.
  e. Zbiórki publiczne, loterie fantowe.
  f. Dochody z ofiarności publicznej.
  g. Dochody z praw oraz majątku ruchomego i nieruchomego.
  h. Wpływy z innych źródeł przewidzianych przez powszechnie wiążące przepisy prawa.
  i. Wpływy z działalności statutowej,
  j. Działalność odpłatna pożytku publicznego.
 3. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 4. Pozyskany majątek służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych.
 5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 7. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch  upoważnionych przez Zarząd jego członków.
 8. Do ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.
 9. Niniejszy statut zabrania:
  a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
  b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
  d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
 10. Stowarzyszenie nie może:
  a) udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie władz Stowarzyszenia oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  b) przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz swoich członków, członków
  władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c) wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz swoich członków, członków władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
  d) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie  Stowarzyszenia, członkowie Władz Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu

§ 22.

 1. Inicjatywa w zakresie zmiany statutu przysługuje: Zarządowi, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Poza przypadkiem wykonywania inicjatywy w zakresie zmiany statutu przez Zarząd, wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony Zarządowi na piśmie, a treść proponowanej zmiany musi być podana w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania.
 3. Uchwalenie lub zmiana statutu przez Walne Zebranie wymaga większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków  Stowarzyszenia.
 4. Zmiana statutu zaczyna obowiązywać od daty wskazanej w uchwale Walnego Zebrania. W razie braku wskazania daty rozpoczęcia obowiązywania z chwilą podjęcia uchwały.

Rozdział VII

Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 23.

 1. Inicjatywa w zakresie rozwiązania Stowarzyszenia przysługuje: Zarządowi, Komisji lub co najmniej 1/5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia. W razie braku wymaganej liczby członków Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu, Zarząd zwołuje po 15 minutach kolejne Walne Zebranie, które podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.
 3. Uchwała określa sposób przeprowadzenia likwidacji Stowarzyszenia oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.


Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 24.


W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem lub szczegółowymi regulaminami zastosowanie znajdują przepisy powszechnie wiążącego prawa, w tym przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. Nr 20, poz. 104 ze zmianami).


Niniejszy statut uchwalono i przyjęto na Zebraniu Założycielskim (Walnym Zebraniu Członków)
         w dniu  19 marca 2015 roku

..............................................................
(podpisy członków Komitetu Założycielskiego
lub Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania)