Dziś imieniny: Andrzeja Jedrzeja Jutro: Brunona Paschalisa

Celem głównym działania stowarzyszenia jest rozwijanie i wspieranie działań edukacyjnych, kulturalnych, wychowawczych i zdrowotnych na rzecz dzieci oraz społeczności lokalnej, w tym w szczególności:

  1. Podejmowanie działań na rzecz edukacji, oświaty i wychowania.

  2. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz uczniów w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

  3. Podejmowanie działań na rzecz uczniów niepełnosprawnych.

  4. Wspomaganie organizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

  5. Wspomaganie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu.

  6. Upowszechnianie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w środowisku.

  7. Upowszechnianie: turystyki, ekologii, ochrony środowiska, dziedzictwa przyrodniczego i historycznego.

  8. Promowanie kreatywnych uczniów, nauczycieli, wychowanków, rodziców, działaczy społecznych, mieszkańców wsi.

  9. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

  10. Wypoczynek dzieci i młodzieży.